CZZ & BestSwap 分红体系权重增加  • 由于BestSwap飞速发展以及BestSwap对CZZ的支持,CZZ技术社区将调整在BestSwap资金池的分红权重,在Uniswap资金池分红将会下降10%的分红,而在BestSwap资金池的分红权重不变。


Log in to reply